Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDGONME - Dãy con chung dài nhất (new ver)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lqdgonme


Cho m dãy là hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên

Tìm độ dài dãy con chung dài nhất của m dãy đó

Input

Dòng đầu chứa số hai số nguyên n và m (1≤n≤1000,1≤m≤10)

M dòng sau mỗi dòng chứa n số nguyên là dãy hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên

Output

Đưa là độ dài lớn nhất của dãy con chung

Example

Input:
5 3
1 5 3 4 2
1 3 4 2 5
3 1 5 4 2

Output:
3

Dãy con chung dài nhất là 1,4,2

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-09-17
Thời gian chạy:0.106s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2021-05-27 18:01:37
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/LQDGONME
2019-05-14 16:09:06
sắp xếp topo nhé
2018-06-20 16:32:10
code ac cho bạn nào cần nè ^^
http://123link.pw/iqHR
2017-03-20 18:59:43
ôi h ms ac đc bài hay :)
2016-07-16 12:58:15
co 1 cach khac n ^ 2 * m de cai hon : 1 so = m vi tri . 2 so U, V thuoc cung 1 day con NEU M VI TRI CUA U < M VI TRI CUA V
2016-01-01 13:12:38 [ND]๖ۣۜMiniString
LCS(LCS(hv1,hv2),hv3).... thế thôi! dễ quá!
2015-12-12 16:13:29
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/12/12/day-con-chung-dai-nhat-new-ver-lqdgonme-2/
2015-10-25 09:17:38 Sue
O(n^2m) -> AC
LCS ko AC :)))

Last edit: 2015-10-25 09:23:51
2015-07-18 16:48:16 Prismatic
trâu bò + code dại ko suy nghĩ => AC @@
2014-12-14 13:29:48 Natsu Kagami
đấm phát chết luôn :)) nhìn thế thôi O(n^2m) vẫn AC

Last edit: 2014-12-14 13:30:06
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.