Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDFROG - Ếch con

Có một chú ếch con trong hồ . Hồ được miêu tả như lưới tọa độ Oxy . Có n tảng đá trên hồ . Các tảng đá được đánh số từ 1..N . Ban đầu chú ếch đang ở tảng số 1 .

Từ tảng đá có tọa độ (x,y) ,chú ếch có thể nhảy đến tảng đá có tọa độ

      1, (x+P,y+P) với P là số nguyên dương bất kỳ.Ta gọi hướng này là hướng A

      2, (x+P,y-P) với P là số nguyên dương bất kỳ.Ta gọi hướng này là hướng B

      3, (x-P,y+P) với P là số nguyên dương bất kỳ.Ta gọi hướng này là hướng C

      4, (x-P,y-P) với P là số nguyên dương bất kỳ.Ta gọi hướng này là hướng D

Chú ếch sẽ nhảy đến ô có tọa độ gần nhất theo hướng đã chọn . Nếu không có ô nào

trên hướng nhảy thì chú ếch sẽ đứng yên và chuẩn bị nhảy theo hướng tiếp theo.Sau khi nhảy thì tảng đá (x,y) sẽ biến mất.

Tính tọa độ cuối cùng của chú ếch với K bước nhảy cho trước

Input

Dòng đầu chứa 2 số N và K. (1<=N,K<=105)

Dòng thứ 2 chứa K kí tự A,B,C hoặc D mô tả hướng nhảy của chú ếch.

N dòng tiếp theo ghi tọa độ của N tảng đá theo thứ tự từ 1..N

Tọa đô của các tảng đá có trị tuyệt đối không vượt quá 109

Output

Đưa ra tọa độ cuối cùng của chú ếch

Example

Input:

6 8


AAAABCDA


1 1


2 2


5 5


8 2


3 3


7 3


Output:

7 3

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-11-22
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2016-10-25 06:22:21 thantung
time chặt thế :))
2015-11-01 17:03:40 Lollipop
dài bình thường =))
2015-11-01 16:59:00 Thanga2pbc
dai vl
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.