Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDFIBO2 - Xâu Fibonacci 2

Cho 2 xâu khác rỗng S1và S2 có độ dài không lớn hơn 100.Xét các dãy F1,F2,F3,...,Fntrong đó
F1=S1
F2=S2
....
Fk=Fk-1+Fk-2 với k>2
Cho xâu S không quá 100 ký tự và số nguyên N(3<=N<=10^9).Hãy xác định S xuất hiện
 bao nhiêu lần trong Fn sau  khi modun 15111992


Input

Dòng 1 chứa số nguyên N

Dòng 2 chứa xâu S1

Dòng 3 chứa xâu S2

Dòng 4 chứa xâu S

Output

Đưa ra một dòng chứa kết quả

Example

Input:
8
A
B
AB

Output:
8

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-07-07
Thời gian chạy:0.406s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Sưu tầm

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.