Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDFIBO - Xâu Fibonacci

Cho 2 xâu khác rỗng S1và S2 có độ dài không lớn hơn 100.Xét các dãy F1,F2,F3,...,Fntrong đó
F1=S1
F2=S2
....
Fk=Fk-1+Fk-2 với k>2
Cho xâu S không quá 100 ký tự và số nguyên N(3<=N<=1000).Hãy xác định S xuất hiện
 bao nhiêu lần trong Fn


Input

Dòng 1 chứa số nguyên N

Dòng 2 chứa xâu S1

Dòng 3 chứa xâu S2

Dòng 4 chứa xâu S

Output

Đưa ra một dòng chứa kết quả

Example

Input:
8
A
B
AB

Output: 8

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-07-07
Thời gian chạy:0.104s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2018-10-05 10:08:24
nhật hào sạch
2017-10-30 17:09:27
trâu ac
2017-06-20 07:16:41
đã trở lại và đã ac :)
2017-05-28 09:45:41
ít ra cũng cho lấy 2 test để còn thử chứ ==
2017-05-26 14:26:55
ra rồi hú hú ;)
2015-06-03 15:50:53 daoxuanduc
ví dụ s=ABA
với f[n]=ABABA thì kq=2 hay =1???
2015-03-02 17:49:42 Nguyễn Ðức Linh
@@ không biết sai cái gì mà mình nộp, nó bảo kết quả sai
trong khi đó, test mẫu đúng, test dưới đấy cũng đúng
Test 1000 A B AB
16602747662452097049541800472897701834948051198384828062358553
09191857371770117020106551018559589860510409473691887927846223
30159810295229978363112326187605391990367653997999267314332397
18860373345088375054249
2014-10-27 18:27:59 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
mình sai to mà vẫn ac, nên coi lại bộ test may mà vẫn có bài LQDFIBO2 cứu cánh
2014-10-26 08:35:21 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
bài hay, nhưng khá là mệt
2013-03-23 08:58:37 30s bạn làm ðược gì?
QHĐ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.