Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDDIV - Phân tập

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lqddiv


Cho N người(2≤N≤32) ,mỗi người có một số ai(1 ≤ ai ≤ 109) được gọi là độ tin cậy

Cần phân chia n người này vào 2 tập sao cho:

- Mỗi người thuộc đúng một tập

- Chênh lệch tổng độ tin cậy của 2 phần là bé nhất

Input

Dòng đầu chứa số nguyên N

Dòng tiếp theo chứa N số : số thứ i là độ tin cậy của người thứ i

Output

Ghi ra hai số u và v với u là độ chênh lệch nhỏ nhất và v là số cách phân chia

Example

Input:
5 
1 5 6 7 8 Output: 1 3

Chú thích : Độ chênh lệch ít nhất của 2 phần là 1
Có 3 cách phân chia .3 cách phân chia nhóm 1 là (3,5) ,(1,3,4)
và (1,2,5)
 

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-07-09
Thời gian chạy:0.109s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2021-05-27 18:01:29
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/LQDDIV
2020-05-20 12:02:53
djtme các bác sua dơ
2020-05-20 12:02:52
djtme các bác sua dơ
2020-05-20 12:02:52
djtme các bác sua dơ
2019-07-01 11:48:45
ez accepted
2019-06-18 11:17:42
các bác gắt quá : (
2019-03-08 08:56:51
n=10^6 vẫn AC, 10^5 là cg
2019-03-08 08:56:35
Đệ Quy quay lui auto AC 1 đấm test yếu dọa người
2019-03-08 08:56:22
test yếu quá trâu n=10^5 vẫn AC nha
2019-03-08 08:55:00
Trâu cũng AC cần gì phải duyệt phân tập :v các thánh cứ đùa làm em sợ .....
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.