Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDALH - Phản xạ

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lqdalh


Bài toán Alhazen về phản xạ của tia sáng từ mặt cầu là một bài toán kinh điển của quang học.
Bài toán được tóm tắt như sau:
Cho đường tròn bán kính R tâm ở gốc tọa độ .Đường tròn này phản xạ tia sáng có nguồn ở điểm (x1,y1) .Tia phản xạ đi qua điểm có tọa độ (x2,y2).Các điểm này đều nằm ngoài vòng tròn .
Yêu cầu : Hãy xác định điểm tới của tia sáng trên đường tròn với độ chính xác 4 chữ số sau dấu chấm thập phân .

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t - số bộ test (1<=t<=300)
Mỗi bộ dữ liệu cho trên 3 dòng :
-Dòng thứ nhất chứa số nguyên R (1<=R<=1000)
-Dòng thứ 2 chứa 2 số nguyên x1,y1
-Dòng thứ 3 chứa 2 số nguyên x2,y2
Tọa độ các điểm có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10000

Output

Kết quả mỗi test đưa trên một dòng dưới dạng 2 số thựcExample

Input:
1
2
3 2
0 3

Output:
0.8411 1.8146

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-07-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.