Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LNACS - Dãy con chung không liền kề dài nhất

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274821/problem/N
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/271485/problem/A

Dãy C = c1, c2, ..., ck là dãy con không liền kề của dãy A = a1, a2, ..., am nếu C có thể nhận được bằng cách chọn một dãy các phần tử không liền kề của A, nghĩa là tìm dược dãy các chỉ số i1, i2, ..., ik sao cho:

1 ≤ i1, i2, ..., ik ≤ m;
i1 < i2 - 1, i2 < i3 - 1, ..., ik - 1 < ik - 1;
c1 = ai1, c2 = ai2, ck = aik.

Ta gọi độ dài của dãy số là số phần tử của nó.

Cho hai dãy:
A = a1, a2, ..., am

B = b1, b2, ..., bn

Dãy C được gọi là dãy con chung không liền kề của hai dãy A và B nếu như nó vừa là dãy con không liền kề của A, vừa là dãy con không liền kề của B.

Yêu cầu

Cho hai dãy số A và B. Hãy tìm độ dài của dãy con chung không liền kề dài nhất của hai dãy đã cho.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương m và n (2 ≤ m, n ≤ 103) được ghi cách nhau bởi dấu cách, lần lượt là số lượng phần tử của dãy A và dãy B.
  • Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo chứa số nguyên không âm ai (ai ≤ 104), i = 1, 2, ..., m.
  • Dòng thứ j trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên không âm bj (bj ≤ 104), j = 1, 2, ..., n.

Kết quả

Ghi ra trên một dòng duy nhất độ dài của dãy con chung không liền kề dài nhất của hai dãy A và B.

Ví dụ

Input:
4 5
4
9
2
4
1
9
7
3
4

Output:
2

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2010-03-11
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VOI 2010

hide comments
2020-10-20 04:45:19
nghĩ trong đầu .. AC
2020-10-07 20:22:37
1 đấm AC =))
2020-09-24 15:55:51
không nhầm thì sau 5 lần ac
2020-07-09 05:20:22
one hit AC:))
2019-07-14 05:39:18
1 đấm AC
2019-04-04 20:41:43
https://noteoflegends.blogspot.com/2019/04/solution-lnacs-day-con-chung-khong-lien.html
2018-12-26 09:57:46
13 9
10
11
9
12
4
7
13
14
6
15
12
16
3
9
4
17
7
6
20
3
18
19
ra 5
2018-08-06 03:09:30
T k biết Nhật Hào là thằng nào nhưng t chạy QHĐ đấm phát AC ^^
2018-06-14 09:49:48
Đề đọc rối vcl
2017-12-07 14:42:43
s ra co 10d z mn
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.