Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lis


(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
  • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Được gửi lên bởi:nha.duong
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Bài cổ điển

hide comments
2022-01-09 12:57:30
làm QHD bên bản dễ qua bản khó vẫn acp :))
2021-05-27 18:01:25
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/LIS
2021-04-14 10:39:41
hello
2020-11-26 15:19:11
1 đấm ac không chặt nhị phân không bit :))
btw iu Linh :3

Last edit: 2020-11-26 15:20:04
2020-09-10 04:54:10
1 ddasm WA vowsi chawjt nhij phaan, ddijt mej con chos nguyeen
2020-06-14 15:11:14
cung la hoc sinh chi ha nhung 10 dam ac
2020-06-14 15:04:56
duoc day ban oi minh hoc sinh chi ha nay :))))

Last edit: 2020-06-14 15:11:57
2020-02-12 13:15:51
Hihi
2019-12-21 09:42:44
QHD + segment tree

2019-11-18 10:10:37
1 dam ac, yeu tuonglinh nhieu nhieu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.