Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LINEGAME - VOI09 Trò chơi với băng số

Trò chơi với băng số là trò chơi tham gia trúng thưởng được mô tả như sau: Có một băng hình chữ nhật được chia ra làm n ô vuông, đánh số từ trái qua phải bắt đầu từ 1. Trên ô vuông thứ i người ta ghi một số nguyên dương ai, i = 1, 2, ..., n. Ở một lượt chơi, người tham gia trò chơi được quyền lựa chọn một số lượng tùy ý các ô trên băng số. Giả sử theo thứ tự từ trái qua phải, người chơi lựa chọn các ô i1, i2, ..., ik. Khi đó điểm số mà người chơi đạt được sẽ là:

  • ai1 - ai2 + ... + (-1)k-1aik

Yêu cầu: Hãy tính số điểm lớn nhất có thể đạt được từ một lượt chơi.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ( n ≤ 106 ) là số lượng ô của băng số;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a1, a2, ..., an ( ai ≤ 104, i = 1, 2, ..., n ) ghi trên băng số. Các số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là số điểm lớn nhất có thể đạt được từ một lượt chơi.

Ví dụ:

Dữ liệu Kết quả
7
4 9 2 4 1 3 7
17
Ràng buộc: 60% số tests ứng với 60% số điểm của bài có 1 ≤ n ≤ 20.

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2009-02-26
Thời gian chạy:0.200s-0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Thi HSG Quốc gia 2009

hide comments
2018-12-31 06:21:01
ai bị 90 thì để long long nhé
2018-12-03 03:01:05
nhật hào sạch
2018-11-12 09:42:38
tai sao dc co 90 vay ai chi cai
2018-06-12 12:23:07
int 32 mát 1 đấm =))
2018-05-20 02:04:26
học sinh cô hương em trai anh mạnh tự tin ac
2017-10-20 10:45:14
=.= 2 đấm vì lỗi vớ vẩn :> (biên dịch lỗi)
frostpixel aka.How 2 AC

Last edit: 2017-12-11 08:50:42
2017-08-21 15:54:11
Kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/49/
2017-08-17 19:54:54 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/linegame-spoj-voi09-tro-choi-voi-bang-so/
2017-05-26 09:40:59
trau cung ca
2016-11-11 02:18:56
Dùng %I64d được 90, sửa lại %lld -> AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.