Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LINEGAME - VOI09 Trò chơi với băng số

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274821/problem/K
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/268760/problem/C

Trò chơi với băng số là trò chơi tham gia trúng thưởng được mô tả như sau: Có một băng hình chữ nhật được chia ra làm n ô vuông, đánh số từ trái qua phải bắt đầu từ 1. Trên ô vuông thứ i người ta ghi một số nguyên dương ai, i = 1, 2, ..., n. Ở một lượt chơi, người tham gia trò chơi được quyền lựa chọn một số lượng tùy ý các ô trên băng số. Giả sử theo thứ tự từ trái qua phải, người chơi lựa chọn các ô i1, i2, ..., ik. Khi đó điểm số mà người chơi đạt được sẽ là:

  • ai1 - ai2 + ... + (-1)k-1aik

Yêu cầu: Hãy tính số điểm lớn nhất có thể đạt được từ một lượt chơi.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ( n ≤ 106 ) là số lượng ô của băng số;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a1, a2, ..., an ( ai ≤ 104, i = 1, 2, ..., n ) ghi trên băng số. Các số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là số điểm lớn nhất có thể đạt được từ một lượt chơi.

Ví dụ:

Dữ liệu Kết quả
7
4 9 2 4 1 3 7
17
Ràng buộc: 60% số tests ứng với 60% số điểm của bài có 1 ≤ n ≤ 20.

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2009-02-26
Thời gian chạy:0.200s-0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Thi HSG Quốc gia 2009

hide comments
2020-02-15 04:50:40
ae thử test n=3
2 5 9 xem kết quả bao nhiêu -.-
p/s:TUẤN LOVE YẾN NHIỀU NHIỀU <3
^.^
2020-02-15 04:47:40
thử test n=3
dãy là 2 5 9 cái các bạn
kq đúng 6 mà mình ra 9
bài mình làm sai trường hợp này vẫn được 100 điểm
nhờ ae coi giùm


Last edit: 2020-02-15 04:50:51
2019-09-16 04:27:39
các bạn có thể chọn tập rỗng nha :3333333
2019-04-04 20:19:23
https://noteoflegends.blogspot.com/2019/04/solution-linegame-voi09-tro-choi-voi.html
2018-12-31 06:21:01
ai bị 90 thì để long long nhé
2018-12-03 03:01:05
nhật hào sạch
2018-11-12 09:42:38
tai sao dc co 90 vay ai chi cai
2018-06-12 12:23:07
int 32 mát 1 đấm =))
2018-05-20 02:04:26
học sinh cô hương em trai anh mạnh tự tin ac
2017-10-20 10:45:14
=.= 2 đấm vì lỗi vớ vẩn :> (biên dịch lỗi)
frostpixel aka.How 2 AC

Last edit: 2017-12-11 08:50:42
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.