Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LEM7 - COMPANY

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274821/problem/I

Một công ty gồm một số phòng, mỗi phòng gồm 1 số lãnh đạo và 1 số nhân viên, trong phòng không có ai vừa là lãnh đạo vừa là nhân viên. Không có 2 người nào cùng thuộc 2 phòng khác nhau. Mỗi lãnh đạo điều hành công việc của mọi nhân viên trong phòng nhưng 2 lãnh đạo thuộc cùng phòng không điều hành nhau. Hiệu quả của 1 phòng được tính bằng số lượng quan hệ trong phòng đó.

Ví Dụ: Nếu 1 phòng có 2 lãnh đạo và 3 nhân viên thì hiệu quả phòng đó bằng 6. Hiệu quả của công ty bằng tổng hiệu quả các phòng.

Một công ty muốn có hiệu quả bằng 1 số nguyên dương E cho trước. Hãy tìm cách tổ chức công ty sao cho các điều kiện sau được thoả mãn:

1. Công ty có ít nhất 1 phòng

2. Hiệu quả của công ty đúng bằng E

3. Số N là tổng số người trong công ty nhỏ nhất có thể được

4. Nếu có nhiều phương án tổng số người đúng bằng N tìm phương án có tổng số lãnh đạo S là nhỏ nhất

5. Nếu có nhiều phương án với N và S nhỏ nhất tìm phương án có số phòng K là ít nhất

Input

Gồm 1 dòng duy nhất: E (1 <= E <= 10000)

Output

Gồm 1 dòng ghi 3 số nguyên: N, S, K

Example

Input:
7

Output:
7 3 2

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:special one

hide comments
2016-12-13 04:16:28
tham cũng AC nha các pn
2016-08-13 14:09:20
Qhđ thì AC, đệ quy có nhớ TLE
2016-07-31 16:01:00
Dùng mảng hằng 0 giây =))
2014-12-28 09:59:59 a;slkfjasl;fkj


Last edit: 2014-12-28 10:08:57
2014-05-13 16:10:47 Nắng
O(e*e/2) ko cận time khủng :v
2014-05-13 13:35:11 Anh Duc Le
QHĐ O(E^(3/2))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.