Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LEM5 - ARITHMETIC PROGRESSION

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274821/problem/G

Cho 1 dãy gồm N số nguyên Ai. Một cấp số cộng là 1 dãy con B của dãy A thoả mãn: Bi = Bi-1 + D ( D là công sai & 1 <= D <= 100 )

Yêu cầu: Bạn hãy tìm 1 cấp số cộng dài nhất

Input

Dòng 1: N ( 1 <= N <= 105 )

N dòng tiếp theo: dòng thứ i là số nguyên Ai ( |Ai| <= 109 )

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là số phần tử của cấp số cộng dài nhất tìm được

Example

Input:
10
1
10
3
20
5
30
7
9
40
11

Output:
6

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-04-11
Thời gian chạy:1.087s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VOI

hide comments
2017-11-07 01:13:37
0.3 s
2017-09-21 08:16:57
O(n*d+n*logn)

Last edit: 2017-09-21 08:18:14
2017-09-20 06:01:17
AC nhoé :) khúc tìm kiếm nhị phân nhớ giới hạn last lại, gán last = số thứ tự của a[i] trong mảng đánh dấu
cda.dev

Last edit: 2018-08-16 10:38:34
2017-09-07 16:26:33
O(N*D*log(n)) AC
2017-08-03 17:39:47
Tham khảo tai:
http://cowboycoder.tech/spoj/spoj-lem5-arithmetic-progression
2017-02-28 07:23:19
cho hoi ban o dauoi o(n*d) kieu gi the ??
2016-11-26 12:05:47
Buồn là khi thử 1000 test đúng mà nộp thì chỉ có 72.73d
2016-11-26 09:44:31
bạn nào ac rồi gợi ý đi, mình duyệt trâu D*N đc có 82 ò :'(
2016-05-28 19:21:16


Last edit: 2016-05-28 19:21:41
2016-05-28 19:19:01
ko hiếu sai đâu :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.