Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LEM4 - WHITE BLACK

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274821/problem/F

Hồi còn bé sherry thường chơi với bố 1 trò chơi có tên gọi là White Black :D

Bố có 1 mảnh giấy HCN thật dài cỡ 1 x N chia thành N ô vuông bé dàn thành hàng ngang. Ban đầu ô vuông nào cũng có màu trắng. Quy tắc chơi sẽ là mỗi bước bố có thể tô màu 1 đoạn các ô vuông từ ô L đến ô R cùng 1 màu ( có thể là màu đen hoạc màu trắng ) 1 lúc sau tờ giấy sẽ có rất nhiều ô đen trắng đan xen nhau và câu hỏi của bố dành cho sherry là có bao nhiêu ô vuông màu trắng liên tiếp ( sao cho số lượng các ô này là nhiều nhất )

sherry cũng thông minh lắm nên hôm nào cũng thắng ( tuy nhiên sherry chơi hơi chậm 1 chút ^^ ) Sao bạn không thử tham gia trò chơi này nhỉ :D

Input

Dòng 1: N (1 <= N <= 10000)

Dòng 2: M (1 <= M <= 100000) ( tổng số lần tô màu và số lần bố đố sherry )

M dòng tiếp theo: Mỗi dòng có dạng:

1 L R (1 <= L <= R <= N) tô các ô vuông từ L -> R màu trắng

2 L R (1 <= L <= R <= N) tô các ô vuông từ L -> R màu đen

3 đếm số lượng ô màu trắng liên tiếp dài nhất

Output

Gồm 1 số dòng tương ứng với các câu trả lời của sherry cho câu hỏi của bố

Example

Input:
6
7
2 1 2
2 4 5
3
1 3 4
3
1 1 1
3

Output:
1
2
2

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-04-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VOI

hide comments
2018-07-27 08:49:38
Dành cho ai mún tham khảo nè :*
http://bit.ly/2M3HVyz

Last edit: 2019-01-11 17:47:10
2017-08-03 18:08:03
http://cowboycoder.tech/spoj/spoj-lem4-while-black
2017-03-31 09:50:42
Yes mình cm thứ 10 :v :v :v
2016-05-29 14:08:12
ez 30p ~~
2016-04-03 05:27:49


Last edit: 2016-04-03 05:28:39
2015-12-29 11:51:15 Prismatic
1 hit AC :v
2015-09-08 14:22:25
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2014-11-12 11:17:09 [$Zeus$]
Dùng cách làm của 2 bài GSS và LITES để làm bài này.
2014-11-07 10:35:02 *
-_-
2014-08-29 14:41:27 [ND]๖ۣۜMiniString
kho qua
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.