Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LATGACH4 - Lát gạch 4

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274501/problem/C

Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ). T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng lấy phần dư cho 111539786.

Example

Input:
3
1
2
3


Output:
1
2
3

Được add lên bởi technolt

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2009-04-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Thầy Đỗ Đức Đông

hide comments
2020-09-07 14:29:34


Last edit: 2020-09-08 16:17:34
2019-01-21 07:17:42
:P

Last edit: 2019-01-21 07:17:57
2018-03-14 10:20:18
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/1655/latgach4-spoj/
2017-11-25 07:41:58
Code AC+ Thuat toan : http://123link.co/zK5Jek
2017-08-03 17:56:16
Tham khảo: http://cowboycoder.tech/spoj/spoj-latgach4
2017-01-27 09:56:10
@

Last edit: 2017-06-14 14:40:46
2016-12-05 16:14:56
2x1 là nằm ngang còn 1x2 là nằm đứng đó bạn Nguyễn Xuân Việt Tân
2016-10-26 15:11:08
ko nhân ma trận vẫn AC :))
http://adf.ly/1f6gaR
2015-11-03 17:41:02 Sơn Tùng M-TP
Bài này nếu biết làm thì đơn giản. :)))))
Mình làm nhân 2 ma trận.
2015-01-23 16:58:59 Sue
fibonacci hân hạnh tài trợ output bài này :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.