Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LASCALE - Quả Cân

Cửa hàng của duyhung123abc có một cái cân và  các quả cân có khối lượng có dạng 3k (tức lũy thừa của 3). VD: 1, 3, 9, 27, 81, ...

Khối lượng của các quả cân khác nhau từng đôi một. Duyhung123abc có một vật nặng M kg, vật nặng được đặt vào đĩa bên trái của cái cân. Hãy giúp anh ta đặt các quả cân vào 2 đĩa sao cho cân thãng bằng

Input

- Chứa 1 số nguyên M duy nhất (0 <= M <= 100 000 000)

Output

- Kết quả gồm 2 dòng

- Dòng 1: số A là số quả cân đặt vào đĩa bên trái, theo sau gồm A số là khối lượng của các quả cân theo thứ tự tăng dần

- Dòng 2: số B là số quả cân đặt vào đĩa bên phải, theo sau gồm B số là khối lượng của các quả cân theo thứ tự tăng dần

Example

Input:
42

Output:
3 3 9 27
1 81

Được gửi lên bởi:PNL
Ngày:2010-07-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2021-05-27 18:01:18
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/LASCALE
2020-11-25 04:03:53
test mà ko trên 1e9 t làm chó, bài sai giới hạn rồi
2020-11-25 04:03:52
test mà ko trên 1e9 t làm chó, bài sai giới hạn rồi
2017-10-07 16:31:52
bai nay hay.:D
2016-03-08 13:57:56
Out là
0
4 3 3 9 27
có được không mọi người
2015-11-15 04:21:26
tham khảo nè: http://www.oni.vn/RVPDQ
2015-10-02 03:01:47
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/09/02/qua-can-lascale/
2015-09-02 19:05:09 Sơn Tùng M-TP
hay
2015-07-08 06:45:40 Bee
Sau một ngày nghiên cứu và tham khảo kĩ càng.1 đấm AC.
2015-06-27 09:12:32 Sue
div mod -> AC

Last edit: 2015-06-27 17:27:11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.