Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KNIGHTS1 - Knights

Một đất nước nọ có N châu. Các châu được đánh số từ 1 đến N. Các châu được nối với nhau bằng các con đường có độ dài là một số nguyên dương nào đó.

Các kị binh này thường xuyên bị điều động đi tuần giữa các châu bằng ngựa. Khi đi giữa các châu, các kị binh không quan tâm độ dài của cả tuyến đường đi mình tuần mà chỉ quan tâm đến độ dài con đường ngắn nhất mà họ phải đi qua. Họ muốn đi sao cho con đường dài nhất mà họ đi qua trên tuyến đường đó càng dài thì con ngựa cưỡi càng có nguy cơ bị mệt mà chết.

Cho các thông tin về các tuyến đường giữa các châu, hãy giúp các chàng kị binh xác định độ dài tuyến đường dài nhất mà họ phải đi qua nếu muốn đi giữa hai châu nào đó.

Input

Dòng đầu ghi hai số nguyên dương N và R. N là số châu, R là số tuyến đường hai chiều giữa các châu. (1<=N<=3000, 1<=r<=100000). Mỗi dòng trong R dòng tiếp theo ghi ba số a,b và l: thể hiện có một con đường nối từ châu a đến châu b với độ dài l (1<=a,b<=N, 1<=l<=1000000). Dòng tiếp theo ghi số nguyên dương Q (1<=Q<=1000) là số câu mà các kị binh cần bạn trả lời. Mỗi dòng trong Q dòng tiếp theo ghi hai số a và b thể hiện câu hỏi: Nếu đi từ k đến t thì độ dài đường đi dài nhất trên tuyến đường đi nào đó nối từ k đến t ngắn nhất có thể là bao nhiêu (1<=k,t<=N, k<>t).

Output

Tương ứng với mỗi câu hỏi ghi một dòng trả lời, dòng này chứa đúng một số là độ dài đường đi dài nhất trên tuyến đường đi nào đó nối từ a đến b ngắn nhất có thể là bao nhiêu.

Sample Input

6 9

2 4 5

5 1 7

3 6 6

3 1 4

2 3 2

1 2 1

6 5 42

4 5 3

4 6 5

4

1 3

3 4

5 4

6 1

Sample Output

2

5

3

5


Được gửi lên bởi:Trần Hải Đăng
Ngày:2010-11-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-09-05 18:09:50
trâu cũng AC
2018-09-05 17:34:45
bài này ức chế quá, bị TLE thì ko có điểm , bỏ hết các trường hợp N > 500 cx ko có điểm, sau một hồi tối ưu và AC thì chợt nhận ra, cái bài này 1 là AC 2 là ko có điểm chứ ko tính điểm theo test, đm vkl !!!
Nói chung là ... nhật hào sạch !

Last edit: 2018-09-05 17:35:50
2018-09-03 16:49:55
nhật hào sạch
2016-11-22 14:16:31 Nguyễn Hữu Phong
lâu lắm rồi mới có '1 phát AC' :))
2015-05-18 17:31:21 Duc M. Pham
Prim N^2 thì TLE, Kruskal thì AC :D
2014-09-24 07:00:10 Việt Hùng
Tìm cây khung sau đó dùng LCA trên cây khung vừa tìm được

Last edit: 2014-09-24 09:08:20
2014-04-26 05:32:56 Petr
bài này không phải tăng giới hạn
MST+LCA
2012-03-17 14:09:24 1140
bài này nhoi kinh
phải tăng giới hạn đề bài lên mới AC nổi
2011-12-05 16:06:58 vn_army
lca?
2011-11-12 15:23:48 trandatbav
dễ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.