Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KMIN - KMIN

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274816/problem/O

Cho 2 dãy số nguyên A và B. Với mọi số A[i]thuộc A và B[j] thuộc B người ta tính tổng nó. Tất cả các tổng này sau khi được sắp xếp không giảm sẽ tạo thành dãy C.

Nhiệm vụ của bạn là: Cho 2 dãy A, B. Tìm K số đầu tiên trong dãy C

Input

Dòng đầu tiên gồm 3 số: M, N, K

M dòng tiếp theo gồm M số mô tả dãy A

N dòng tiếp theo gồm N số mô tả dãy B

Output

Gồm K dòng tương ứng là K phần tử đầu tiên trong dãy C

Example

Input:
4 4 6
1
2
3
4
2
3
4
5

Output:
3
4
4
5
5
5

Giới hạn

  • 1 ≤ M, N, K ≤ 50000
  • 1 ≤ Ai, Bi ≤ 109

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-05-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnamese Online Problem Solving Contest

hide comments
2019-10-08 04:09:24
nHậT hÀo SạCh
2019-09-14 05:53:04
https://ideone.com/sGUNUq
tranhue_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2019-09-14 05:51:34
https://bit.ly/2kAWS27

Last edit: 2019-09-14 05:52:20
2019-09-14 05:43:16
https://ideone.com/sGUNUq
hathuyduong_pro_xinhgainhathemattroi_:)

Last edit: 2019-09-14 05:47:29
2019-08-10 12:37:26
trâu 2 vòng đc hẳn 2 test, test mạnh thế :))
2019-04-12 03:33:30
hahahahahahahahaha =]]]]]]]]]]]
2017-12-13 10:40:20


Last edit: 2017-12-13 10:40:34
2017-11-29 03:05:09
heap min kg dung chuong trinh con nhap lay
2017-11-22 10:57:45
nhật hào sạch
2017-09-05 03:39:12
xem thuật toán ở:
https://vietcodes.github.io/code/66/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.