Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KKDD - K - Không đơn độc

Một dãy số được gọi là K – không đơn độc nếu mỗi phần tử của dãy đều thuộc một đoạn gồm ít nhất K phần tử liên tiếp có giá trị giống nhau. Ví dụ dãy 1 1 2 2 2 1 1 là 2 – không đơn độc, nhưng không phải là 3 – không đơn độc vì phần tử đầu tiên chỉ thuộc một đoạn gồm 2 số 1. Nếu một dãy số chưa phải là K – không đơn độc, bạn có quyền thực hiện các thao tác biến đổi, mỗi thao tác sẽ cộng ( hoặc trừ ) một đơn vị vào một phần tử của dãy.

Yêu cầu

Hãy đếm số thao tác ít nhất cần thực hiện để biến một dãy số thành dãy K – không đơn độc.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi 2 số N, K. N là số lượng phần tử của dãy số.
  • Dòng sau ghi N số tự nhiên thể hiện dãy số.

Kết quả

  • Gồm một dòng duy nhất ghi ra số thao tác cần thực hiện.

Ví dụ

Dữ liệu
7 3
2 2 3 4 4 5 5

Kết quả
3

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 10000
  • 1 ≤ K ≤ 100
  • K ≤ N
  • Phần tử của dãy có giá trị không quá 109

Hạn chế

  • Có 30% số test thỏa mãn N ≤ 200.
  • Có 50% số test thỏa mãn N ≤ 2000.

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2009-02-13
Thời gian chạy:0.200s-0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Online Informatics Olympiad '09
Day 2

hide comments
2019-07-04 11:38:14
bài này chặt nhị phân thôi
2017-09-29 09:57:38
C14 moi ac nhe cac ban
2017-04-10 05:54:32
trâu cũng AC có cái l** nhé.
Bố m thử rồi.
TLE sấp mặt l** ra.
Tuyên bố Ryze vô đối!!!
/********VA************/
2016-07-14 12:11:06
duyệt trâu Ac nhé , muốn coi code liên hệ nick facebook Tạ Quý (THPT chuyên Phan Bội Châu) mình cho xem nhé
2015-06-05 06:54:36 Stupid Dog
vãi ĐPT O(N * K * log(N) * log(N))
2015-05-09 09:58:26 Phạm Huỳnh Nhật
hack não tóa
2011-07-10 15:33:58 Confident
bài này làm theo kiểu gì đây nhỉ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.