Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JOBSET - VOI 2014 - Chon Cong Viec

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/jobset


Công ty xây dựng SVI phải lựa chọn các dự án cần thực hiện để lợi nhuận đem lại là nhiều nhất. Công ty có một danh sách gồm n dự án đánh số từ 1 đến n. Sau khi công ty rà soát năng lự thực hiện các dự án, công ty đưa ra bảng đánh giá hiệu quả (có thể là lợi nhuận hoặc thua lỗ) từ việc thực hiện dự án i là pi (nếu pi > 0 đó là lợi nhuận, ngược lại nếu pi < 0 thì đó là thua lỗi phải chị từ việc thực hiện dự án i, |pi| < 10^6). Việc lựa chọn các dự án cần thực hiện để lợi nhuận đem lại là lớn nhất không phải là đơn giản bời vì công ty không thể chi lựa chọn accs công việc đem lại lợi nhuận để thực hiện. Có một danh sách gồm m điều kiện liên quan đến việc lựa chọn thwucj hiện các dự án. Điều kiện thứ j yêu cầu: "Nếu thực hiện dự án uj thì phải thực hiện dự án vj", j = 1, 2, .., m. Một tập con các dự án được gọi là lựa chọn được nếu mỗi dự án trong nó luông thỏa mãn các điều kiện trong danh sách.

Yêu cầu

Hãy giúp công ty tìm tập các dự án lựa chọn được mà việc thực hiện chúng đem lại tổng hiệu quả lớn nhất.

Input

  • Dòng đầu ghi một số nguyên dương n
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên tương ứng là tính hiệu quả của từng công việc.
  • Dòng thứ bai ghi một số nguyên dương m (m <= 10^4).
  • Dòng thứ j trong số m dòng tiếp theo ghi hai số nguyên dương uj và vj chỉ sự ràng buộc rằng nếu thực hiện công việc uj thì phải thực hiện công việc vj.

Output

Ghi ra một số nguyên là tổng hiệu quả của tập các dự có thể án thực hiện tìm được. Ghi ra số 0 nếu như không chọn dự án nảo cả.

Giới hạn

  • 30% số test có n <= 20.
  • 30% số test khác có n <= 100.
  • 40% số test còn lại có n <= 500.

Example

Input:
6
10 4 -5 3 -1 -2
4
2 3
2 5
6 5
4 3

Output:
11

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-01-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Đề thi học sinh giỏi quốc gia 2013-2014

hide comments
2017-12-26 08:55:43
nhật hào sạch
2017-11-15 14:36:10
ko hiểu test đề bài :D
2017-08-17 20:05:47 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/jobset-spoj-voi-2014-chon-cong-viec/
2017-08-12 03:52:28
solution:
https://vietcodes.github.io/code/40/
2016-12-06 15:21:42
gg ez http://www.liink.pw/Ko5WgCZ
2016-12-04 17:43:13
Bao đóng đồ thị rồi hợp siêu đỉnh, đẩy vào 1 vector, cuối cùng gọi hàm có sẵn trong c++ : clear()
2015-10-26 14:18:33 The Legendary Tiger (NDHD)
Tham khảo tại https://copcode.wordpress.com/2015/07/30/jobset-spoj-voi-2014-day-2-chon-cong-viec/
2015-01-28 10:44:30 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-17 20:05:41
2015-01-01 14:25:20 The Flash
:3 thấy hoang mang nhất là không có ai cmt
2014-04-26 15:40:51 Nguyễn Mạnh Quỳnh
???????????
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.