Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JACOBI - Số học 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/jacobi


Tìm tất cả số các nguyên x thoả mãn (x*x) mod n = a mod n . Trong đó n là số nguyên tố và ước chung lớn nhất của a và n = 1 , 0 ≤ x ≤ n – 1 .

Input

Dòng 1 : số nguyên K là số bộ test ( 1 ≤ K ≤ 100000 ) . K dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số nguyên a , n ( 1 ≤ a , n ≤ 32767 ) .

Output

Với mỗi test ghi ra tất cả các số nguyên x thoả mãn theo thứ tự tăng dần trên 1 dòng . Nếu không có số nguyên x nào thoả mãn thì ghi ra “Khong co” .

Example

Input:
5
4 17
3 7
2 7
14 31
10007 20011

Output:
2 15
Khong co
3 4
13 18
5382 14629

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-03-03
Thời gian chạy:0.603s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Base on a problem of Michael Medvedev

hide comments
2017-05-24 12:41:45
bài này xài chiêu gì vậy mấy bạn? :D
2012-10-24 08:47:00 Trần Mạnh Quân
Chỉnh đi chỉnh lại ko runtime thì lỗi biên dịch :( chạy đúng mà :((
2011-07-24 16:02:08 Tmbao
Time chặt quá, em chạy ở máy nhà chưa đến 1.5s :(

Last edit: 2011-07-24 16:38:39
2011-07-03 14:04:30 pitago
Quadratic Residue :D
2011-06-25 02:43:11 ‮ ‮
PS em hỏi TLE test mấy.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.