Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

INSUL - Cách nhiệt

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274814/problem/V

Cho một dãy N viên gạch lần lượt có độ cách nhiệt là các số a1.. aN. Nếu xếp lần lượt các viên gạch theo trình tự đó thì độ cách nhiệt cả khối là a1 + a2 + ... + aN + max(0, a2 - a1) + max(0, a3 - a2) + ... + max(0, aN - aN - 1). Nhiệm vụ của bạn là tìm cách xếp sao cho độ cách nhiệt của cả khối là lớn nhất có thể.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N (0 < n ≤ 10^5).
  • N dòng sau mỗi dòng ghi một số ai ( 1 ≤ i ≤ N và 1 ≤ ai ≤ 10000).

Kết qủa

Ghi trên một dòng kết quả cần tìm.

Ví dụ

 
Dữ liệu: 
4
5
4
1
7
Kết qủa 
24 

Được gửi lên bởi:Trần Hải Đăng
Ngày:2010-07-19
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:POI 2001/2002

hide comments
2020-07-01 11:26:08
Cộng dồn từ 2 phía sau khi sort cũng 100 mà? chẵn lẻ chi vậy?
2020-04-18 17:00:45
bài này qhđ bitmask+BIT+nhân ma trận mới AC nhé.
2019-11-28 16:53:05
Yeah!!! 1 đấm AC
2019-11-01 13:25:38
bài này ko xét tính chẵn lẻ gì cả nhé
2019-01-04 14:56:30
Ai bảo bài này không dùng chẳng lẽ. Bài này sort, xong duyệt độ phức tạp O(n) , xét tính chẳng lẽ của N rồi tính toán tư duy tí là được thôi!
2018-06-07 10:53:32
1 đấm AC, thằng nào bảo chia trường hợp chẵn lẻ lại t vả cái cho tỉnh :)
2017-11-22 13:50:45
1 đấm a xê nhé, chào các fan hâm mộ!!!
2017-08-30 22:07:03
<3 Quỳnh
2017-07-24 06:21:27
Sọt + duyệt --> 1 đấm AC
2017-06-11 16:16:36
sort 2 trường hợp chẵn lẻ 70 đ :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.