Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ILSMATH2 - Đếm số giai thừa 2!

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ilsmath2


Đề bài giống bài ILSMATH nhưng giới hạn lớn hơn.

Input

Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N (N ≤ 109).

Output

Nếu không có số X nào thỏa mãn thì in ra "NO".

Nếu có số X thỏa mãn thì in ra nhiều dòng:
- Dòng thứ nhất chứa số S là số lượng số X.
- S dòng tiếp theo chứa 1 số X ghi theo thứ tự tăng dần.

Example

Input:
5
Output:

1
8

Được gửi lên bởi:Quan To
Ngày:2010-11-30
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU JAVA JS-RHINO PERL PERL6 PHP PYTHON PYPY PYTHON3 RUBY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2015-09-28 08:38:16 Silver sea
Dùng công thức bá đạo ni nè :
n! ~~ sqrt(2*pi*n)*(n/e)^n
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.