Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14L - Bất lặp

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/hspc14l


 

Số bất lặp là số mà trong đó mỗi chữ số {1,2,3, ..., 9} xuất hiện tối đa một lần và không có số 0.
Một số bất lặp có thể có nhiều nhất chín chữ số, nhưng cũng có thể có ít hơn. Ví dụ về số bất lặp:
9, 32, 489, 98761 và 983245.
Bạn có một số nguyên N có tối đa 9 chữ số. Nhiệm vụ của bạn là in ra số bất lặp nhỏ nhất lớn
hơn N. Ví dụ, đối với 99 thì câu trả lời là 123, đối với 881 thì câu trả lời là 891, và đối với 133
thì câu trả lời là 134.

Số bất lặp là số mà trong đó mỗi chữ số {1,2,3, ..., 9} xuất hiện tối đa một lần và không có số 0. Một số bất lặp có thể có nhiều nhất chín chữ số, nhưng cũng có thể có ít hơn. Ví dụ về số bất lặp: 9, 32, 489, 98761 và 983245.

Bạn có một số nguyên N có tối đa 9 chữ số. Nhiệm vụ của bạn là in ra số bất lặp nhỏ nhất lớn hơn N. Ví dụ, đối với 99 thì câu trả lời là 123, đối với 881 thì câu trả lời là 891, và đối với 133 thì câu trả lời là 134.

 

Input

Gồm nhiều test, mỗi test ghi trên một dòng gồm số nguyên N.

Output

Với mỗi test, in ra số cần tìm. Nếu không có, in ra 0.

Example

Input:
99

Output:
123

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

hide comments
2019-04-16 05:54:47
quên xuly nhiều test, mất 1 đấm, hic :v
2016-05-16 03:52:55 Sue
1 đấm AC :3
2015-03-20 02:54:12 Anh Vu
khi nào in ra 0 vậy?
2015-03-18 06:40:47 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/hspc14l-spoj-bat-lap/
2014-10-18 18:12:51 never give up !!
bài được 1 test :))
2014-08-25 10:42:48 Tây Cuồng
Ngộ nhận, quên xử lý nhiều test... :((
2014-08-02 16:16:27 Duc M. Pham
Đọc đề không kĩ, có nhiều test mà nhìn ví dụ có 1 test nên không code nhiều test @@ Kết quả sai đến mấy lần

Last edit: 2014-08-02 16:53:20
2014-08-01 04:24:38 Dương Bảo
bữa mà đi thi là ăn hành rồi
phải nhập nhiều test mà code nhập có 1 test =))))
2014-07-29 16:05:36 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
xuất ra 0 bạn ạ
2014-07-28 13:26:53 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Ở đây 1 phát ac mà trên đó wa hoài, có lẽ nên xem lại đây làm tôi mất hơn 3 tiếng
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.