Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14J - Sàng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/hspc14j


 

Sàng của Eratosthenes là thuật toán nổi tiếng để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn N. Thuật
toán như sau:
1.
2.
3.
4.
Ghi ra tất cả các số nguyên giữa 2 và N.
Tìm số nhỏ nhất chưa bị gạch và gọi nó là P (P là số nguyên tố).
Gạch bỏ P và tất cả các bội số của nó mà chưa bị gạch.
Nếu còn số chưa bị gạch bỏ, chuyển sang bước 2.
Viết một chương trình, cho N và K, tìm số nguyên thứ K bị gạch.

Sàng của Eratosthenes là thuật toán nổi tiếng để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn N. Thuật

toán như sau:

  1. Ghi ra tất cả các số nguyên giữa 2 và N.
  2. Tìm số nhỏ nhất chưa bị gạch và gọi nó là P (P là số nguyên tố).
  3. Gạch bỏ P và tất cả các bội số của nó mà chưa bị gạch.
  4. Nếu còn số chưa bị gạch bỏ, chuyển sang bước 2.

Viết một chương trình, cho N và K, tìm số nguyên thứ K bị gạch.

 

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test nằm trên một dòng gồm các số nguyên N và K (2 ≤ K < N ≤ 1000).

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng số thứ K bị gạch bỏ.

Example

Input:
7 3
15 12
10 7

Output:
6
7
9

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

hide comments
2021-05-27 18:01:32
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/HSPC14J
2018-03-31 11:00:50
hihihihihihihi
2018-03-31 11:00:38
ae làm đc gửi bài cho tui mượn nha !!@@
2017-08-20 18:31:48 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/hspc14j-spoj-sang/
2017-07-19 16:37:15
link new
http://adf.ly/1nUiAM
2017-07-19 16:36:48
AE nao can code
http://casualient.com/v8y
2016-02-28 08:56:18 Sue
test chán quá :v 0.00s
1 đấm AC :v
2016-02-04 04:22:59
@@@ 0 biết sai cái gì luôn, làm i rang code lại 4,5 thì AC @@@
2015-05-31 03:22:41 Life Like Bike
test chán -_-
2015-03-18 06:31:25 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-20 18:31:38
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.