Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14G - Đường rồng

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274493/problem/U

 

Cho D 0 là chuỗi hai kí tự "Fa". Với n ≥ 1, tạo ra D n từ D n-1 theo các quy tắc viết lại chuỗi:
"a" → "aRbFR"
"b" → "LFaLb"
Do đó, D 0 = "Fa", D 1 = "FaRbFR", D 2 = "FaRbFRRLFaLbFR", ...

Cho D(0) là chuỗi hai kí tự "Fa". Với n ≥ 1, tạo ra D(n) từ D(n-1) theo các quy tắc viết lại chuỗi:

"a" → "aRbFR"

"b" → "LFaLb"

Do đó, D(0) = "Fa", D(1) = "FaRbFR", D(2) = "FaRbFRRLFaLbFR", ...

Các chuỗi có thể được hiểu như chỉ dẫn của một chương trình đồ họa máy tính: "F" có nghĩa là "vẽ về phía trước đoạn một đơn vị"; "L" có nghĩa là "rẽ trái 90 độ"; "R" có nghĩa là "rẽ phải 90 độ"; "a" và "b" bị bỏ qua. Con trỏ máy tính ban đầu ở vị trí (0,0), hướng về phía (0,1). Khi đó bản vẽ kỳ lạ D(n) được gọi là Đường Rồng bậc n.

Ví dụ, D(10) được hiển thị ở hình bên. coi "F" là một bước, vị trí xanh tại (18,16) là vị trí đạt được sau 500 bước.

Vị trí của con trỏ X bước trong D(N) là ở đâu? Đưa ra câu trả lời của bạn ở dạng x, y không có khoảng trống ở giữa.

 

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test ghi trên một dòng gồm 2 số nguyên X ≤ 10^13 và N ≤ 100

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng vị trí x và y cách nhau 1 dấu cách

Example

Input:
500 10

Output:
18 16

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.