Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14E - Siêu mũ

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/hspc14e


 

Siêu mũ của số a bởi một số nguyên dương b, kí hiệu là a
a 1 = a,
a (k+1) = a (a
b hoặc là b a, được xác định như sau:
k)
.
Do đó ta có ví dụ: 3
2 = 3 3 = 27, như vậy 3
Tìm 8 chữ số cuối cùng của a
3 = 3 27 = 7625597484987
b.

Siêu mũ của số a bởi một số nguyên dương b, kí hiệu là a^^b được xác định như sau:

a^^1 = a,

a^^(k+1) = a^(a^^k)

Do đó ta có ví dụ:

3^^2 = 3^3 = 27, như vậy 3^^3 = 3^27 = 7625597484987

Tìm 8 chữ số cuối cùng của a.

 

Input

Gồm nhiều test, mỗi test gồm 2 số nguyên a và b ≤ 20000

Output

Với mỗi test, in ra kết quả phải tìm

Example

Input:
3 3

Output:
97484987

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:13s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

hide comments
2014-08-09 05:32:26 LOVE VNOI
Bài này dpt là bn sẽ ac ạ

Last edit: 2014-08-09 05:32:55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.