Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14C - Uốn vuông

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/hspc14c


 

12cm là độ dài của sợi dây ngắn nhất để có thể bị uốn cong thành hình tam giác vuông có các
cạnh là số nguyên. Chúng ta có thể kể ra một số ví dụ khác như:
12 cm:(3,4,5)
24 cm:(6,8,10)
30 cm:(5,12,13)
36 cm:(9,12,15)
40 cm:(8,15,17)
48 cm:(12,16,20)
Sợi dây độ dài 20cm không thể bị uốn thành một tam giác vuông có cạnh nguyên theo bất cứ
cách nào.

12cm là độ dài của sợi dây ngắn nhất để có thể bị uốn cong thành hình tam giác vuông có các

cạnh là số nguyên. Chúng ta có thể kể ra một số ví dụ khác như:

12 cm:(3,4,5)

24 cm:(6,8,10)

30 cm:(5,12,13)

36 cm:(9,12,15)

40 cm:(8,15,17)

48 cm:(12,16,20)

Sợi dây độ dài 20cm không thể bị uốn thành một tam giác vuông có cạnh nguyên theo bất cứ cách nào. Một số sợi dây với độ dài khác lại có thể uốn thành tam giác vuông có cạnh nguyên theo nhiều

cách khác nhau, ví dụ 120:

120 cm:(30,40,50), (20,48,52), (24,45,51)

Gọi độ dài của dây là L, hỏi có bao nhiêu giá trị L ≤ N để có thể tạo ra duy nhất một tam giác vuông có cạnh nguyên ?

 

Input

Gồm nhiều test, mỗi test nằm trên một dòng là số nguyên N ≤ 20000000.

Output

Ứng với mỗi test, in ra trên một dòng số lượng số L ≤ N mà chỉ có thể tạo ra duy nhất 1 tam giác vuông.

Example

Input:
12
30

Output:
1
3

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

hide comments
2015-12-02 04:29:38 ??? Ares
full toán :3
2014-10-15 07:37:03 Nguyễn Ngọc Công
công nhận ko biết mấy bác đọc dữ liệu kiểu gì luôn
2014-07-30 14:58:37 leeyun
Cho mình hỏi bài này đọc dữ liệu sao cho đúng ta?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.