Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14B - Sắp xếp

 

Cho dãy số nguyên a 1 , a 2 , ..., a N và số nguyên M. Xét thuật toán đưa M số nhỏ nhất về đầu dãy
như sau

Cho dãy số nguyên a 1 , a 2 , ..., a N và số nguyên M. Xét thuật toán đưa M số nhỏ nhất về đầu dãy như sau:

for i<-1 to M do
  for j<-i+1 to N do
    if a[i]>a[j] then
      swap(a[i],a[j])

Trong đó swap là hàm đổi giá trị của 2 biến cho nhau.

Cho số nguyên M và dãy số nguyên a 1 , a 2 , ..., a N . Hãy đếm số lần thực hiện hàm swap sau khi

thuật toán kết thúc.

 

Input

Gồm nhiều bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng 1: Hai số nguyên dương N và M với 0 < N, M <= 10^5 .

Dòng 2: N số nguyên thể hiện dãy a, mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách. -10^9 ≤ a i ≤ 10^9.

Output

Ứng với mỗi test, in ra 1 dòng duy nhất chứa số lần thực hiện hàm swap theo yêu cầu bài toán

Example

Input:
3 3
2 1 3
4 1
3 2 -1 -10

Output:
1
3

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.