Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14A - Biến đổi cặp số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/hspc14a


 

Từ cặp số (a, b) gồm 2 số nguyên dương, có thể sử dụng 1 trong 3 phép biến đổi sau để tạo ra
cặp số mới
(a,b) → (a, a+b)
(a,b) → (a+b, b)
(a,b) → (b,a)
Bắt đầu từ cặp số (1, 1) hãy dùng ít phép biến đổi nhất để tạo ra một cặp số có chứa số N.

Từ cặp số (a, b) gồm 2 số nguyên dương, có thể sử dụng 1 trong 3 phép biến đổi sau để tạo ra

cặp số mới

(a,b) → (a, a+b)

(a,b) → (a+b, b)

(a,b) → (b,a)

Bắt đầu từ cặp số (1, 1) hãy dùng ít phép biến đổi nhất để tạo ra một cặp số có chứa số N.

 

Input

Dòng đầu chứa số test T. Tiếp theo là T test, mỗi test chứa một số 1 ≤ N ≤ 10^6.

Output

Ứng với mỗi test, in ra trên một dòng số bước biến đổi ít nhất.

Example

Input:
4
1
3
5
7

Output:
0
2
3
4

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:4s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

hide comments
2021-05-27 18:01:28
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/HSPC14A
2017-06-14 16:30:52
http://ideone.com/zDKK0N
2017-01-31 13:47:09
quên không có test-- nộp mấy lần toàn quá thời gian
2015-08-01 16:41:40 xin đừng quên tôi
đệ quy chuẩn nhé
2014-09-26 19:25:22 [$Zeus$]
Bài này lúc đi thi mình cứ tưởng hổ báo gì, ko cả làm đc @@ Thì ra làm như tìm ucln bình thường là ăn. Haizz...

Last edit: 2014-09-26 19:25:43
2014-09-03 17:25:04 Skeleton Knight
nếu cứ làm theo bước 1 rồi tới bước 2 rồi tới 1 ta được một dãy fibonasi
2014-08-01 14:33:39 Học sinh trường mình
bài này làm s m.n
2014-08-01 14:19:01 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
bài này hay thật
2014-07-29 17:52:31 Stupid DogLast edit: 2014-08-28 15:40:18
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.