Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HCN - Chia hình chữ nhật

Một cách chia hình chữ nhật đúng được định nghĩa như sau:

1/ Không chia gì cả

2/ Chia hình chữ nhật thành 2 nữa trên và dưới. 2 nửa này lại được chia tiếp

3/ Chia hình chữ nhật thành 2 nửa trái và phải. 2 nửa này lại được chia tiếp

Cho 2 cách chia hình chữ nhật A và B, 2 hình chữ nhật này có cùng kích thước.

a/ Tìm cách chia đúng C sử dụng ít lần chia nhất, sao cho mỗi đường chia của A và B đều có trong cách chia C

b/ Tìm cách chia đúng D sử dụng nhiều lần chia nhất, sao cho mỗi đường chia của D đều có trong cả A và B

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ: Dòng 1: M, N (1<=M,N<=20) lần lượt là số cột và số hàng của hình chữ nhật ban đầu N+1 dòng tiếp, mỗi dòng 4*M + 3 kí tự mô tả cách chia (các cách chia đều chính xác và có dạng hoàn toàn giống phía dưới) . Riêng dòng đầu tiên của mỗi mô tả chỉ có 4*M + 2 kí tự.

Output

Với mỗi test in ra : Dòng 1: "Case X", trong đó X là số thứ tự của bộ test, đánh số từ 1. N+1 dòng tiếp: 2 cách chia giống dạng như input

Example

Input:
4 3
 _ _ _ _  _ _ _ _ 
|_ _ _ _| |_|_ _ _|
|  |  | |    |
|_ _|_ _| |_ _ _ _|
3 4
 _ _ _  _ _ _ 
| |  | | |  |
| |  | |_|_ _|
|_|_ _| |  | |
|_ _|_| |_ _|_|
0 0

Output:
Case 1:
 _ _ _ _  _ _ _ _ 
|_|_ _ _| |_ _ _ _|
|  |  | |    |
|_ _|_ _| |_ _ _ _|
Case 2:
 _ _ _  _ _ _ 
| |  | |   |
|_|_ _| |   |
|_|_|_| |   |
|_ _|_| |_ _ _|

Note: unofficial test data

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2008-12-07
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP CPP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D FORTRAN HASK ICON ICK JAVA LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCM qobi SCM guile ST WHITESPACE
Nguồn bài:ACM/ICPC World Final 2002

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.