Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HAOI5000 - HAOI 5000

Thể thức của cuộc thi tin học HAOI mỗi năm lại được thay đổi để không làm thí sinh cảm thấy nhàm chán. Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ những cuộc thi HAOI 3000, 4000 đã được mô tả những lần trước. Đến lần thứ 5000, cuộc thi lại được xây dựng theo một phong cách khác hẳn. Phòng thi là một khu có dạng hình tròn với N máy tính đặt cách đều nhau. Máy thứ 1 được đặt giữa máy thứ N và máy thứ 2, máy thứ 2 được đặt giữa máy thứ 1 và máy thứ 3, cứ như vậy đến máy thứ N thì được đặt giữa máy N – 1 và máy thứ 1. Phòng thi có kích thước rất lớn những lại chỉ có một số thí sinh tham gia cuộc thi này thậm chí vấn đề còn trở nên phức tạp hơn khi có thể có nhiều thí sinh cùng thi trên một máy (kiểu như thi đồng đội). Khoảng cách giữa 2 máy tính được định nghĩa là khoảng cách để đi từ máy này đến máy kia (tính theo đường ngắn hơn). Nói cách khác, khoảng cách giữa hai máy u và v là min(|u – v|, N – |u – v|).

Giám thị MSN đang cần tìm một vị trí để có thể bao quát phòng thi tốt nhất. Vị trí quan sát tốt nhất là tại máy tính mà tổng khoảng cách của nó đến các máy đang thi là nhỏ nhất (nếu có một máy tính có nhiều thí sinh cùng dự thi thì khoảng cách đến máy đó phải được tính nhiều lần).

Input

  • Dòng đầu tiên là hai số nguyên dương N và K lần lượt là tổng số máy tính có trong phòng thi và số thí sinh đang dự thi.
  • Dòng tiếp theo ghi K số nguyên trong khoảng [1, n]. Số thứ u thể hiện số hiệu máy tính của thí sinh thứ u.

Output

  • Dòng đầu tiên gồm một số là khoảng cách nhỏ nhất tìm được.
  • Dòng thứ hai gồm một số là số lượng các máy tính có thể chọn
  • Dòng thứ ba gồm một số số là danh sách số hiệu các máy tính có tổng khoảng cách tới các máy đang thi là nhỏ nhất

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 106
  • 1 < K ≤ 105

Ví dụ

Input:
20 10
1 1 18 5 6 14 7 4 8 9

Output:
35
2
5 6

Được gửi lên bởi:nha.duong
Ngày:2007-09-01
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Based on problem HAOI5000 (author Pham Hai Minh - used in HAOI 2007). Thank to Ly Xuan Sang and Nguyen Thanh An.

hide comments
2017-06-22 19:26:16
bài hay mỗi tội 1 đấm ;)
2016-07-09 13:06:00 Nguyễn Vĩnh Thịnh
sai ngu code lại từ đầu T.T
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.