GSP1 - Dictionary order

English Version:

We have n characters in alphabetical table and n circle permutations. They (permutation) need to be ascendingly sorted in dictionary order. If same dictionary orders are found in 2 permutations, higher priority belongs to one having lower starting character's index (in input given).

Input:

+) First line contains n (1 <= n <= 5 * 104).
+) n following lines: ith line is written a_i (1 <= a_i <= 231), ith character's order in alphabetical table.

Output:

Write n lines with n indexes after sorting, respectively.

Example:

Data:
5
2
1
1
2
4

Result:
2
3
1
4
5


Vietnamese Version:

Cho n kí tự trong bảng kí tự. Xét n hoán vị vòng quanh. Sắp xếp chúng theo thứ tự từ điển tăng dần. Nếu 2 hoán vị có cùng thứ tự từ điển thì ưu tiên hoán vị có chỉ số của kí tự bắt đầu nhỏ hơn xếp trước.

Input:

+) Dòng đầu ghi số n (1 <= n <= 5 * 104).
+) N dòng sau: dòng thứ i ghi a_i (1 <= a_i <= 231) là thứ tự của kí tự thứ i trong bảng chữ cái.

Output:

ghi ra n dòng là n chỉ số tương ứng sau khi sắp xếp.

Ví dụ

Dữ liệu:
5
2
1
1
2
4

Kết qủa:
2
3
1
4
5

Được gửi lên bởi:
Ngày:2010-03-03
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thầy Hoàng (chế 1 ít)

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.