Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

GROUP - Phân nhóm

Cho n<=300000 cặp số (x,y) (1<=x, y<=1000000). Ta có thể nhóm một vài cặp số lại thành một nhóm. Giả sử một nhóm gồm các cặp số thứ a1, a2, ..., am thì chi phí cho nhóm này sẽ là max(xa1, xa2, ..., xam) * max(ya1, ya2, ..., yam).

Yêu cầu: tìm cách phân nhóm có tổng chi phí bé nhất.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên là số nguyên dương N.
  • N dòng tiếp theo dòng thứ i ghi 2 số xi và yi.

Kết quả

  • Gồm 1 số duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu:
4
100 1
15 15
20 5
1 100

Kết quả:
500

Giải thích: 
Có 3 nhóm lần lượt là (1), (2,3) và (4). 


Được gửi lên bởi:Kaiel
Ngày:2008-05-08
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP C99 CLPS LISP clisp LISP sbcl D ERL FORTRAN GOSU HASK ICON ICK JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PERL PERL6 PHP PIKE PRLG-swi PYTHON PYPY RUBY RUST SCM guile SCM qobi SED ST WHITESPACE
Nguồn bài:USACO MAR08

hide comments
2017-03-08 15:38:16
QHĐ, mà đây là cmt đầu :v
@phanduy16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.