Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

GRAPH_ - Tìm khớp và cầu (Cơ bản)

Xét đơn đồ thị vô hướng G = (V, E) có n(1<=n<=10000) đỉnh và m(1<=m<=50000) cạnh. Người ta định nghĩa một đỉnh gọi là khớp nếu như xoá đỉnh đó sẽ làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị. Tương tự như vậy, một cạnh được gọi là cầu nếu xoá cạnh đó sẽ làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị.

Vấn đề đặt ra là cần phải đếm tất cả các khớp và cầu của đồ thị G.

Input

+Dòng đầu: chứa hai số tự nhiên n,m.

+M dòng sau mỗi dòng chứa một cặp số (u,v) (u<>v, 1<=u<=n, 1<=v<n) mô tả một cạnh của G.

Output

Gồm một dòng duy nhất ghi hai số, số thứ nhất là số khớp, số thứ hai là số cầu của G

Example
Input:

10 12
1 10
10 2
10 3
2 4
4 5
5 2
3 6
6 7
7 3
7 8
8 9
9 7

Output:
4 3

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2010-03-09
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Bài cổ điển - tests added by canhteo

hide comments
2019-10-09 16:33:13
very ez :))
2019-10-02 12:27:16
nice problem
2019-07-13 04:29:40
Chung Nam Định - vô địch thiên hạ
2019-06-20 10:46:03
hihi
2019-06-20 10:45:15
trâu full nha hihi
2019-01-09 03:10:38
Trong test có đa đồ thị, output của test đó bị lỗi (mình đoán là tác giả dùng code không xử lý đa đồ thị để sinh test, nên bạn nào xử lý đa đồ thị mặc dù kq đúng nhưng sẽ bị wa các test đó).
2018-12-23 17:29:37
:)))))))

Last edit: 2018-12-23 17:30:22
2018-09-27 10:55:20
1/2 đấm AC ( link fb: https://www.facebook.com/KamenRiderDZ )
2018-09-27 10:44:19
1/2 đấm AC
2018-08-10 04:28:58
Có nhiều bạn hỏi Nhật Hào là ai thì link đây ^^
https://www.facebook.com/sapphire381?ref=br_rs
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.