Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

GPT - Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/gpt


Tam giác Pascal là một cách sắp xếp hình học của các hệ số nhị thức vào một tam giác. Hàng thứ n (n ≥ 0) của tam giác bao gồm các hệ số trong khai triển của đa thức f(x,y) = (x + y)n. Hay nói cách khác, phần tử tại cột thứ k, hàng thứ n của Tam giác Pascal là C(n, k), tức tổ hợp chập k của tập n phần tử (với 0 ≤ k ≤ n).

Dưới đây là hình vẽ thể hiện các hàng từ 0 đến 16 của Tam giác Pascal:

Pascal Triangle

 

Cho số tự nhiên n. Hãy tính GPT(n) là ước chung lớn nhất của các số nằm giữa hai số 1 trên hàng thứ n của Tam giác Pascal.

Input

Dòng đầu ghi T là số lượng Test. T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số nguyên n.

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng ghi GPT(n) tương ứng.

Giới hạn

-       1 ≤ T ≤ 20.

-       2 ≤ n ≤ 109.

Example

Input:

5

2

3

4

5

6 Output:

2

3

2

5

1

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-07-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-05-20 18:10:14
time best chặt =))))
2016-09-05 08:50:24
bài này thì trunc round ở chỗ nào nhỉ ? :\
2015-05-03 23:56:29 Prismatic
Bài này xử lí bựa quá =))
2014-06-27 19:13:49 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
ức chế thật mất ac chỉ vì round và trunc , h quyết không dùng trunc nựa, bài này phải tham khảo công thức mới làm được
2013-07-13 05:11:37 Bitagi97
hay :))
2013-07-11 12:07:25 BTi-ÐMH
Híc, chỉ biêt n là nt thì in ra n thui :'(, TH còn lại chả biết thế nào
2013-01-17 16:54:59 Danh Nguyen
www.ias.ac.in/resonance/December2010/p1111-1121.pdf
2013-01-11 05:11:04 a;slkfjasl;fkj
n to vậy :(
2013-01-09 09:30:10 phamkhaclinh
công thức rất hay
2012-11-19 04:06:45 Phạm Quốc Du Thiên
Co cong thuc
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.