Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

GAME3112 - Ngày 31 tháng 12

Ngày 31 tháng 12

Trò chơi  giữa 2 người: Người thứ nhất nói một ngày tháng tùy chọn của một năm nhuận không muộn hơn 31/3. Sau đó 2 người lần lượt nêu ngày mình chọn thỏa mãn yêu cầu

-          Phải là ngày muộn hơn trong năm so với ngày tháng vừa được nêu của người kia

-          Phải trùng ngày hoặc trùng tháng với ngày tháng vừa được nêu của người kia

VD: nếu người thứ nhất nêu 8/1 thì người thứ hai có thể chọn 12/1 (trùng tháng) hoặc 8/12 (trùng ngày)

Người nói ngày 31/12 là người thua.

Yêu cầu: Cho biết ngày vừa được nêu. Hãy xác định ngày tháng cần chọn để thắng hoặc ghi ra LOSS nếu không tồn tại cách đi thắng. Biết rằng đối phương không bao giờ phạm sai lầm.

INPUT: gồm 2 số d và m ứng với ngày tháng vừa được nêu

OUTPUT: gồm 2 số dn và mn là ngày tháng cần chọn hoặc chữ LOSS

VD:

INPUT

29 6

OUTPUT

29 11


Được gửi lên bởi:Nguyen Thanh Dat
Ngày:2011-12-17
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2019-07-08 03:53:42
xuất ra 29 7 được k ạ
2017-09-23 14:51:23
test k sai nhe
2017-09-23 08:53:25
test đề sai cmnr

2015-05-08 15:44:31 Phạm Huỳnh Nhật
cái đề và cái test mâu thuẫn v
2014-08-23 12:13:42 Kraken
vl text sai @@!
2014-08-16 10:28:21 Tây Cuồng
Bài này dễ gây "ngộ nhận: ghê :v
2013-11-26 02:07:35 Anh chỉ yêu mình em
" Người thứ nhất nói một ngày tháng tùy chọn của một năm nhuận không muộn hơn 31/3" -- > Test : 29 6 ??
2013-08-05 16:23:07 Blazing Heart
các bạn trẻ chỉ việc viết ra giấy thì sẽ thấy bài này dễ ko tả -_-
2013-04-17 16:08:40 a;slkfjasl;fkj
làm sao ta
nói chung là ko biết
mà đó có phải là hỏi ko
mà hỏi ko ai trả lời
ố ô

Last edit: 2013-04-27 14:13:34
2013-04-17 14:19:53 Bitagi97
Ko đến nỗi khó mà =='
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.