Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FSOFT - Group separation

Công ti phần mềm FSoft mới nhận thêm N nhân viên. Lãnh đạo công ti muốn số nhân viên mới trên chia thành M nhóm khác nhau thỏa mãn rằng: số người trong các nhóm bằng nhau, mỗi người chỉ thuộc một nhóm. Qua phân tích bản CV và lúc phỏng vấn, công ti đưa ra bảng đánh giá A với Aij là sự hiệu quả khi người thứ i và j thuộc cùng một nhóm.
Ban lãnh đạo công ti nhờ bạn tìm cách phân chia N nhân viên thành M nhóm sao cho hiệu quả nhất. Sự hiệu quả của một cách phân chia bằng tổng sự hiệu quả của từng nhóm; sự hiệu quả của mỗi nhóm bằng tổng sự hiệu của của các cặp trong nhóm đó.

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa hai số N, M.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi N số mô tả bảng A. (Aii=0; Aji=Aij)

Kết quả

- Dòng đầu tiên ghi sự hiệu quả của cách phân chia mà bạn tìm được.
- M dòng tiếp theo ghi danh sách nhân viên của mỗi nhóm trong cách chia của bạn.

Ví dụ

Dữ liệu:
4 2
0 1 2 3
1 0 5 1
2 5 0 2
3 1 2 0

Kết quả:
8
1 4
2 3

Giới hạn

- 1 ≤ N ≤ 100.
- 1 ≤ M ≤ 10. (N mod M = 0)

Cách tính điểm

- Có 10 tests; với mỗi test, gọi sự hiệu quả bạn tìm được là RES, đáp án là ANS; nếu RES khớp với danh sách các nhóm bạn đưa ra thì số điểm bạn đạt được là (RES/ANS)4x10.
- Điểm của toàn bài bằng tổng điểm cho mỗi test.


Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-05-14
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Mr Khuong Nguyen Duy, College of Technology, VNU (Hanoi, Vietnam)

hide comments
2017-12-10 10:15:01
1 đấm ac nhé
2017-12-10 10:14:29
Duy ơi
2016-08-20 04:34:46
sub
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.