Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FOURPOS - Bốn hoán vị

Cho số nguyên dương n và 4 dãy số a,b,c,d đều là các hoán vị của dãy 1,2,…,N.

Tìm tất cả các cặp số u,v thỏa mãn đồng thời:

Trong a, u đứng trước v

Trong c, u đứng trước v

Trong b, u đứng sau v

Trong d, u đứng sau v

Giới hạn:

1 <= N <= 100000.

Lưu ý kết quả nằm trong khoảng int64 của pascal, long long của C++.

Input

Dòng 1: Số nguyên dương n

Dòng 2: n số miêu tả dãy a

Dòng 3: n số miêu tả dãy b

Dòng 4: n số miêu tả dãy c

Dòng 5: n số miêu tả dãy d

Output

Một dòng duy nhất ghi số nguyên kết quả

Example

Input:

5

4 3 2 1 5

3 4 5 1 2

1 4 3 2 5

1 5 2 3 4 Output: 2

Giải thích:

Có 2 cặp số thỏa mãn là (2;5) và (4;3)


Được gửi lên bởi:Phồng Tôm
Ngày:2013-04-07
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2013-07-22 07:21:50 RR
Chả hiểu ép time chặt vậy để làm gì =.= Các bài đc từ 90 - 95 điểm chắc ai cũng nhận ra đây chỉ là bài CTDL cổ điển. Đpt cùng là N*log^3(N), sao chậm hơn nhau 1 tí cũng phải chặn ko cho acc -_-

Last edit: 2013-07-22 07:31:43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.