Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FINDNUM - Tìm số

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274813/problem/T

Cho trước một số n. Hãy tìm số nguyên dương nhỏ nhất có đúng n ước.

Dữ liệu vào

- Một số nguyên n duy nhất (1 ≤ n ≤ 1000).

Dữ liệu ra

- Số nguyên dương nhỏ nhất (không vượt quá 1018) có đúng n ước.
(Biết rằng kết quả của các test luôn nằm trong giới hạn của đề)

Ví dụ

 

Input: 
4 Output:
6

(Giới hạn: 50% số test có n ≤ 250)


Được gửi lên bởi:Quan To
Ngày:2010-09-11
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:http://codeforces.com/

hide comments
2018-05-27 14:40:32
em cay nhat cai truong hop n==1 voi cac bac 90 dnhe , :)
2017-12-03 17:33:35
đệ quy có nhớ
2017-08-12 13:28:46
Có trường hợp nào đặc biệt không nhỉ. Mình nộp toàn 80
2017-02-07 11:23:23 Pham Dat
codeforces thì Accepted, còn lên đây chỉ 90đ.
2016-11-12 15:29:19
thằng đăng bài tên Quần To :))
2016-09-21 17:48:17
Trâu cũng AC
2014-12-22 09:09:19 Prismatic
=)))
2014-12-12 16:01:03 bembembem
th nào kêu duyệt trâu ra gặp anh
2014-11-11 04:31:43 Lương Ðức Tuấn Ðạt
Duyệt trâu cũng AC
2014-11-04 17:04:34 CHT_M
dành cho cheater, làm 1 ct in ra 1000 kết quả vào trong code rồi đem nộp, giới hạn mã nguồn đó chắc là chạy đc đó.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.