Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FAREY3 - Bờm Cuội version 2

Sau khi đã thất bại trong việc chiến thắng Cuội ở version 1, Bờm vô cùng buồn bã và thất vọng. Trong một lần lang thang trên mạng, Bờm đã đọc được một định nghĩa sau: "Dãy phân số Farey của N là dãy các phân số có dạng  P/Q (1≤P<Q≤N, gcd(P,Q)=1) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần." Đến đây, Bờm nảy ra một câu hỏi: Phân số thứ K trong dãy Farey của N là phân số nào.  Rất thích thú với câu hỏi này, Bờm ngay lập tức mang nó đi đố Cuội. Vốn thích toán như Bờm, nhưng do "qua tay" quá nhiều gấu (37oC) nên trình độ suy giảm khiến cho Cuội không thể trả lời được câu hỏi của Bờm.

Thêm một lần nữa, Cuội lại cần tới sự giúp đỡ của bạn, để có thể trả lời chính xác câu hỏi của Bờm.

Input

Dòng đầu ghi hai số nguyên dương N và K (2≤N≤500000), K≤ số phân số Farey có thể tạo ra được từ N

Output

Ghi hai số P và Q tương ứng là tử và mẫu của phân số Farey thứ K.

Example

Input:
3 3

Output:
2 3

Được gửi lên bởi:Thương
Ngày:2014-03-16
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.