Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

F2 - Đua xe công thức 2

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/f2


Đường đua xe công thức 2 năm nay nằm trong một khuôn viên hình chữ nhật chia làm M x N ô nhỏ. Tuy nhiên trong khuôn viên này có một số ô chướng ngại vật và không thể đi vào. Tay đua cần xuất phát từ 1 ô bất kỳ, đi qua tất cả các ô không có chướng ngại vật, mỗi ô đúng một lần rồi quay về điểm xuất phát. Tay đua chỉ có thể đi từ 1 ô sang các ô kề cạnh. Hãy đếm số đường đua khác nhau có thể.

Input

Dòng đầu ghi 2 số M, N ( M, N <= 12 ). M dòng sau, mỗi dòng ghi N ký tự. Ký tự '*' thể hiện ô tương ứng có chướng ngại vật, và '.' nếu ngược lại.

Output

Gồm 1 số duy nhất ghi ra tổng số đường đua. Dữ liệu luôn đảm bảo kết quả nhỏ hơn 2^63-1.

Example

Input:
4 4
**..
....
....
....

Output:
2

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-02-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:acm.timus.ru

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.