Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

EQSTR - Biến đổi chuỗi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/eqstr


Đề bài

Cho hai chuỗi s và t. Bạn phải biến đổi hai chuỗi này thành cùng một chuỗi. Mỗi lần biến đổi, bạn được đổi một ký tự thuộc một trong hai chuỗi trở thành ký tự trước hoặc ngay sau nó trong bảng chữ cái. Bảng chữ cái tiếp nối theo vòng tròn, nên bạn cũng có thể đổi 'a' thành 'z' hoặc 'z' thành 'a'.

Bạn cần biến đổi với số lần ít nhất có thể. Hãy trả về chuỗi kết quả. Nếu có nhiều đáp án, trả về chuỗi có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Dữ liệu

  • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
  • Tiếp theo là chuỗi s.
  • Tiếp theo là chuỗi t.

Kết quả

  • Với mỗi test in ra chuỗi kết quả tìm được.

Giới hạn

  • Chuỗi s và t có từ 1 đến 50 ký tự, và chỉ bao gồm các chữ cái in thường 'a'..'z'.

Ví dụ

Dữ liệu
[CASE]
cat
dog

[CASE]
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
bcdefghijklmnopqrstuvwxyza

[CASE]
programmingcompetitionsrule
programmingcompetitionsrule

[CASE]
topcoderopen
onlinerounds

[END]

Kết quả
caa
abcdefghijklmnopqrstuvwxya
programmingcompetitionsrule
onlcndaoondn

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-06-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:TCO10 Round 1, Div 1 - Level 1
Người dịch: Ngô Minh Đức

hide comments
2016-05-13 18:36:47
có ý tưởng về giả thuật không?
2014-05-30 06:08:25 Nắng
1 đấm AC =))
2014-05-30 05:11:47 Tây Cuồng
Bài này hay ấy chứ :))

Last edit: 2014-05-30 05:12:04
2013-08-24 14:38:59 a;slkfjasl;fkj
2 xấu s và t phải có cùng số lượng chữ cái chứ ạ :D
2011-06-18 08:02:50 ‮ ‮
Quan sát tí là ra ql thôi
2010-06-20 02:53:58 Nguyen Duc Tam
Hình như CASE 2 số kí tự trong chuỗi chênh lệch nhau. PS xem lại giúp. Theo mình số kí tự trong hai chuỗi phải giống nhau. Thank you trước.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.