Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ENET - Mạng điện

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/enet


Xét một mạng điện gồm N nút (đánh số từ 1 đến N) và hệ thống gồm M đường dây , mỗi đường dây nối trực tiếp một cặp nút nào đó của mạng . Với mục đính khảo sát hiệu thế giữa hai nút s, t nào đó của mạng ảnh hưởng đến điện áp của các nút trong mạng, người ta muốn xác định các nút gọi là các nút thế năng của mạng. Một nút của mạng được gọi là nút thế năng nếu như việc truyền tải điện năng từ nút s đến nút t trên mạng có thể thực hiện theo tuyến đường dây có đi qua nút này đồng thời mỗi nút của mạng xuất hiện trên tuyến đường dây này không quá một lần.
Yêu cầu: Xác định tất cả các nút thế năng của mạng điện .

Download test tại đây. Solution của bài này sẽ không được upload , các bạn phải tự giải. Lưu ý là đây là bộ test thử , còn bộ test dùng trong chương trình check có thể khác .

Input

Dòng đầu tiên chứa bốn số N, M, s, t (N ≤ 1000, M ≤ 15000).
Dòng thứ i trong M dòng tiếp theo chứa hai số Di, Ci là các số hiệu hai nút tương ứng hai đầu mút của đường dây thứ i.

Output

Dòng đầu tiên ghi số K là số lượng nút thế năng tìm được.
Dòng thứ i trong K dòng cuối cùng ghi số hiệu của nút thế năng thứ i , các chỉ số được ghi theo thứ tự tăng dần .

Example

Enet
Input:
3 2 1 3
3 1
1 2
Output:
2
1
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-20
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Mr Tran Quang Khai

hide comments
2017-11-30 10:15:16
nhật hào sạch
2017-10-03 07:46:25
bài hay
2016-08-26 05:21:39
ai muốn sol chuẩn thì hỏi t qua face này https://www.facebook.com/huynhduy.idol?fref=ts
2014-11-20 17:25:45 xxx
Help me!!!!!!!!!!!
Tui chưa hiểu đầu bài, bạn nào lấy ví dụ khác và giải thích hộ luôn đi...
2013-07-15 08:21:44 Thủ khoa vãn
??????
2011-12-22 09:46:51 Bop to the TOP...
khop, sau do xu ly
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.