Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

EGG2 - Thả trứng 2

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/egg2


Tụi trẻ con (xem bài EGG) thời nào nay đã lớn, nhưng vẫn tụ tập với nhau chơi trò thả trứng tìm lại tuổi thơ. Chúng tụ tập ở một tòa nhà có N tầng và trong tay có E quả trứng giống nhau. Biết rằng trứng nếu thả ở tầng 1 thì sẽ không vỡ, còn thả ở tầng thứ N thì chắc chắn sẽ vỡ. Khi thả trứng, nếu nó không vỡ thì sẽ nằm lại ở tầng 1, nên nếu muốn lấy lại chúng để thử tiếp thì phải đi cầu thang xuống tầng 1. Vì sức khỏe không còn như xưa, nên chúng phải hạn chế số tầng đi lên cầu thang. Cũng vì lí do này nên tòa nhà mà chúng tụ tập không có tới cả nghìn tầng nữa, mà sẽ chỉ có tối đa 50 tầng.

Yêu cầu: Hãy tìm ra số tầng phải leo lên ít nhất để xác định độ cứng của các quả trứng, biết rằng ban đầu chúng đứng ở tầng 1.

 

Input:

Dòng 1: số test T (1 <= T <= 500)

T dòng tiếp theo mỗi dòng gồm hai số nguyên N và E. (2 <= N <= 50, 1 <= E <= 10)


Output:

Với mỗi test in ra số tầng phải leo lên ít nhất trong trường hợp xấu nhất.

 

Example:

 

Input

Output

3

6 1

6 2

6 3

10

5

4


Được gửi lên bởi:Le Anh Duc - A2K42 PBC
Ngày:2016-08-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2016-09-05 16:18:40 shaha
trẻ trâu để tìm lại tuổi thơ =)
2016-08-23 18:52:08 Anh Duc Le
@tru3goon3r: Giới hạn trong đề đã được chỉnh sửa cho đúng.
2016-08-23 15:41:00 Anh chỉ yêu mình anh........
"Biết rằng trứng nếu thả ở tầng 1 thì sẽ không vỡ, còn thả ở tầng thứ N thì chắc chắn sẽ vỡ"
Vậy nếu N = 1 thì quả trứng có vỡ hay không ạ? :v
2016-08-23 10:42:37
cái trò trẻ trâu =)))))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.