Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DUAXE - Đua xe

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/duaxe


Trong 1 cuộc đua xe phân khối lớn, đường đua gồm N đoạn đường. Điểm chuyển tiếp giữa 2 đoạn đường liên tiếp gọi là các nút, có tất cả N-1 nút như thế. Rõ ràng ai cũng muốn đi với tốc độ cao nhất để về đíhc nhanh nhất, tuy nhiên có các ràng buộc sau:

- Vận tốc tại vị trí xuất phát và về đích phải bằng 0 (tức là xe phải dừng ở đúng đích)

- Xe chỉ có thể tăng tốc ở mức gia tốc tối đa A (m/s^2)

- Xe chỉ có thể giảm tốc (phanh) ở mức gia tốc tối đa B (m/s^2) Điều này có nghĩa là tại mỗi thời điểm, gia tốc a của xe phải thoả mãn -B<=a<=A

- Xe không bị giới hạn vận tốc trên đường nhưng khi qua các nút chuyển tiếp, để đảm bảo an toàn, lái xe không được phép vượt quá một vận tốc V (m/s) nào đó, tuỳ thuộc vào từng nút.

Giả thiết vận tốc của xe không bị giới hạn nào khác ngoài các ràng buộc trên. Hãy tính thời gian ngắn nhất để xe có thể về đích.

Input

Dữ liệu nhập vào có khuôn dạng như sau:

- Dòng 1 ghi 3 số nguyên dương N, A, B (N<=1000)

- N dòng tiếp, mỗi dòng mô tả 1 chặng đường, gồm 2 số nguyên dương là độ dài của chặng và vận tốc giới hạn tại điểm nút cuối chặng. Chú ý rằng điểm xuất phát là điểm đầu của chặng 1 và điểm đích là điểm cuối chặng N

Output

Thời gian ngắn nhất (đơn vị giây) để xe có thể đến đích. Kết quả ghi dưới dạng số thực chính xác đến 3 chữ số thập phân. Bài của bạn sẽ được coi là Accept nếu kết quả sai lệch không quá 0.01 so với kết quả của file đáp án.

Example

Input:
1 1 1
100 0

Output:
20.000
Input:
2 1 1
10 10
90 0

Output:
20.000

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2008-12-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.