Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DPEQN - Congruence Equation

Cho phương trình đồng dư:

a1x1 + ... a2x2 + ... + anxn = b (mod m)

Trong đó a1, a2, ..., an, b và m là các hằng số nguyên dương cho trước; x1, x2, ..., xn là các ẩn.

Tìm một nghiệm của phương trình trên, hoặc thông báo phương trình vô nghiệm.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên ghi số bộ test, mỗi bộ test có dạng như sau:

  • Dòng 1: n (1 ≤ n ≤ 100)
  • Dòng 2: gồm n số nguyên a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 108)
  • Dòng 3: b, m (1 ≤ b, m ≤ 108)

Mỗi bộ test được phân cách bởi một dòng trắng ở đầu.

Kết quả

Với mỗi bộ test, nếu phương trình không có nghiệm , in ra dòng "NO". Trong trường hợp có nghiệm, in ra trên một dòng n số nguyên x1, x2, ..., xn (0 ≤ xi < m) là một nghiệm tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
2

2
4 6
6 10

2
4 6
3 8

Kết quả
1 2
NO

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-10-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:© VNOI

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.