Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DOMINO88 - Bản đồ DOMINO

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/domino88


Bộ bài Domino với bản đồ số


Bộ bài domino gồm 28 quân đánh số từ 1 đến 28. Mỗi quân bài là một thanh hình chữ nhật được chia làm hai hình vuông bằng nhau. Trong đó người ta ghi các số từ 0 (để trống) đến 6 bằng cách trổ các dấu tròn trắng. Dưới đây liệt kê 28 quân bài domino:

Sắp xếp 28 quân bài domino ta có thể tạo ra một hìmh chữ nhật kích thước 7*8 ô vuông. Mỗi cách sắp xếp như vậy sẽ tạo ra một bản đồ số. Ngược lại, mỗi bản đồ số có thể tương ứng với một số cách xếp.
Bài toán đặt ra là cho trước một bảnng số, hãy liệt kê tất cả các cách xếp có thể tạo ra từ nó.

Input

ma trận 7*8 mô tả bản đồ số ban đầu.

Output

Kết quả ghi ra file DOMINO.OUT dòng đầu là số lượng p cách xếp tìm được. Tiếp theo là p nhóm dòng, mỗi nhóm gồm 7 dòng ghi các dòng của các bảng tương ứng với một bảng số tìm được.

Example

Ví dụ bản đồ số:
4 2 5 2 6 3 5 4 
5 0 4 3 1 4 1 1 
1 2 3 0 2 2 2 2 
1 4 0 1 3 5 6 5 
4 0 6 0 3 6 6 5 
4 0 1 6 4 0 3 0 
6 5 3 6 2 1 5 3 
tương ứng với hai cách xếp mô tả bởi hai bảng số sau:
16 16 24 18 18 20 12 11 
06 06 24 10 10 20 12 11 
08 15 15 03 03 17 14 14 
08 05 05 02 19 17 28 26 
23 01 13 02 19 07 28 26 
23 01 13 25 25 07 04 04 
27 27 22 22 09 09 21 21 

16 16 24 18 18 20 12 11 
06 06 24 10 10 20 12 11 
08 15 15 03 03 17 14 14 
08 05 05 02 19 17 28 26 
23 01 13 02 19 07 28 26 
23 01 13 25 25 07 21 04 
27 27 22 22 09 09 21 04

Được gửi lên bởi:Nguyen Thanh Dat
Ngày:2011-12-17
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2014-06-21 11:51:31 Anh Duc Le
Output quá bựa @@
2013-07-01 06:36:20
Làm gì in ra số lượng kết quả mà có dòng "Kết quả ghi ra file DOMINO.OUT dòng đầu là số lượng p cách xếp tìm được.". Ra đề vô trách nhiệm làm mình sub sai mấy lần.
2013-03-06 02:43:48 Think like Nguyễn Mai Lan
Cái đoạn output viết như shit ấy sửa lại đi PS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.