Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DHCIRCUI - Tụ điện


http://www.mediafire.com/view/otahahd7ddey8a6/Circuit.pdf

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-05-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Kì thi HSG Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.