Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DEMSO - Đếm số

Với một số tự nhiên được viết trong hệ cơ số 10, ta định nghĩa vị trí xấu là vị trí mà chữ số tại đó với chữ số kề sau nó có độ chênh lệch không quá D. Nếu một số có không quá K vị trí xấu thì đó là số đẹp.

Hãy đếm số lượng số đẹp trong khoảng từ A đến B.

Dữ liệu

Gồm một dòng duy nhất là 4 số A, B, D, K.

Kết quả

Gồm một dòng duy nhất là số lượng số đếm được.

Giới hạn

1 ≤ A ≤ B ≤ 1015

Ví dụ

Dữ liệu
1 13 1 0

Kết quả
10

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-06-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem Setter: Khúc Anh Tuấn

hide comments
2020-07-26 03:38:05
Đáng ra là one hit, nhưng viết nhầm s thành p mất 2 đấm :((((
2019-09-18 03:22:11
cho xin bộ test với
2019-09-18 03:13:26
bai nay de
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2019-05-24 11:25:34
trâu cũng AC
2018-08-02 17:57:00
Dành cho ai cần :3
http://bit.ly/2RjUBas

Last edit: 2019-01-11 17:40:59
2016-07-27 06:12:06
đệ quy cơ bản
2015-11-26 16:58:35 xin đừng quên tôi
qhđ cơ bản
2015-09-03 16:45:48 Nguyễn Vĩnh Thịnh
duyệt
2015-08-14 15:53:06
test tình sai rồi AD @@
2015-07-07 11:15:28 nhinhi
khong hieu gi de ca
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.