Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DEGREE - Số lượng bậc

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/degree


Một số nguyên dương A gọi là có bậc K đối với cơ số B nếu như :
• A = B^x1 + B^x2 + … + B^xk
( trong đó x1 , x2 , … , xk là các số nguyên không âm thoả mãn x1 <> x2 <> x3 … <> xk )
Ví dụ :
• 17 có bậc 2 đối với cơ số 2 vì 17 = 2^4 + 2^0 .
• 151 có bậc 3 đối với cơ số 5 vì 151 = 5^3 + 5^2 + 5^0.
Yêu cầu : Cho trước 1 đoạn [X,Y] . Hãy xác định xem trong đoạn này có bao nhiêu số có bậc K đối với cơ số B.
Giới hạn :
• 1 <= X <= Y <= 10^9
• 1 <= K <= 25, 2 <= B <= 9
• Chạy được với bộ nhớ thông báo < 800 K bạn mới thực sự là thành công

Input

1 dòng gồm 4 số nguyên dương X , Y , K , B

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi ra số lượng số tìm được .

Example

Input:
15 20 2 2

Output:
3 
( Giải thích : Đó là các số 17 = 2^4 + 2^0 , 18 = 2^4 + 2^1 , 20 = 2^4 + 2^2 )

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-01-23
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Rybinsk State Avia Academy

hide comments
2017-12-06 02:09:21
nhật hào sạch
2017-10-24 16:08:01
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/1339/degree-spoj/
2016-10-20 17:53:04
https://ideone.com/4DtIeZ
2016-05-21 12:10:12 Nguyễn Vĩnh Thịnh
bộ nhớ <800k thì bắt cài PAS à
2016-02-28 17:11:32 Sue
QHD AC :3
PS ra yêu cầu khó quá, C++ code hơi tí là memory nhảy lên 3.4M rồi :'(
2015-10-20 09:59:33 Prismatic
0.00s 252k :3 toán tý thui
2011-11-17 01:39:23 TNTN
cai nay bac 2 mu
_16 co bac 1 ha
_19 bac 3
2011-05-19 06:14:33 Ðỗ Việt Anh
đúng đúng [BR] nói chuẩn phải là đôi một khác nhau chứ.
2010-07-22 04:00:38 Rhett
Đề bài nói chưa chuẩn xác lắm, đáng lẽ phải là x1,x2,...,xk đôi một khác nhau ^^
2010-07-08 20:42:40 dhkhtn
Một số nguyên dương A gọi là có bậc K đối với cơ số B nếu như :
• A = B^x1 + B^x2 + … + B^xk
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.