Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CVPDROME - Đếm xâu

Một xâu S có độ dài n gồm các kí tự x1x2…xn được gọi là xâu đối xứng nếu nó thỏa mãn xi=xn-i+1 với mọi i=1…n. Xâu s được gọi là CVPdrome nếu ta đảo lại trật tự các kí tự thì thu được một xâu đối xứng. Cho xâu s gồm n kí tự.
Yêu cầu :Tính số xâu con (gồm các kí tự liên tiếp của s) là CVPdrome.


                                                             Input:
Dòng 1: Số nguyên dương N (1<=N<=3*10^5) là độ dài xâu s.
Dòng 2: Xâu s, các kí tự trong s là các chữ cái latin thường hoặc hoa (‘A’->’Z’ hoặc ‘a’->’z’).


                                                             Ouput:

Một dòng duy nhất ghi số nguyên kết quả.

Ví dụ:


Input:
3
aaa
Output:
6


Input:
3
aAA
Output:
5


Giải thích các xâu (1,1),(1,3),(2,2),(2,3),(3,3) là các CVPdrome. Xâu aAA không là xâu đối xứng nhưng ta có thể viết lại  nó thành AaA là một xâu đối xứng.


Được gửi lên bởi:Phồng Tôm
Ngày:2013-01-05
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PRLG-swi PYPY RUST SED
Nguồn bài:NEERC 2012

hide comments
2018-11-04 10:04:32
code pascal:
https://ideone.com/O5tzvg
2015-11-15 16:49:57 Lollipop
time khó xơi qá @@@
2015-10-01 16:46:27 [$Zeus$]


Last edit: 2016-05-19 11:03:19
2015-07-23 15:13:07 there's no salvation for me...
time chặt quá...
2013-05-27 01:16:33 JAMES
A *Phồng tôm* ra đề :((
2013-05-26 16:54:51 Cottontail Tee
làm hash table xong mới biết có cách chặt nhị phân ._. (time còn bé hơn)
2013-01-08 12:06:19 Erik
Trình bày xấu quá ._.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.